Göteborgsregionens kompetensnav

Stödjer individer
och näringsliv i
kompetensomställning

Ett samlat grepp kring kompetensomställningen i Göteborgsregionen

Den 1 augusti 2020 etablerades Göteborgsregionens kompetensnav, vars syfte är att långsiktigt identifiera, samordna, utveckla och matcha praktiska insatser för näringslivets och individers omställningsbehov. Genom att samla insatser för kompetensutveckling i Göteborgsregionen ska fler få möjlighet att stärka positionen inom nuvarande bransch eller stå bättre rustade för anställning inom en annan.
Göteborgsregionens kompetensnav verkar för att möta de utmaningar de olika branscherna står inför, bland annat genom att samordna kompetensutvecklingsinsatser. Mer information och anmälan hittar du under respektive bransch.

INSTRUKTIONER: Bilden väljs i kolumnen. Klicka i kolumnens övre vänstra hörn (eller välj kolumnen i navigator). Klicka därefter på rubriken stil, byt till den bild du vill ha.

OBS! Radera inte textrutan med instruktionen, den syns inte i webbläsaren, men behövs för att bilden ska visas korrekt.

Aktuellt

Ny rapport om omställning och kompetensutveckling

Nu lanserar Göteborgsregionens kompetensnav och Västsvenska Handelskammaren en rapport om vad som krävs för att omställningssystemet i LAS-överenskommelsen ska nå framgång. Förslaget kan ge nya möjligheter till omställning och kompetensutveckling, men för att uppnå önskad effekt krävs reformer på flera nivåer.

Läs rapporten ”Så blir det nya omställningssystemet framgångsrikt – en västsvensk analys” här.

Anmäl dig till en kompetensutvecklingsinsats!

Säkra rätt kompetens med Aruba – 18 maj

Vet du vilken ny kunskap ditt företag måste utveckla eller anställa för att vara konkurrenskraftigt de närmaste åren? För ledare som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor inom fordon/teknik/industri.

Läs mer och anmäl dig här!

Smarta logistiklösningar

– en utbildning för dig som arbetar med lager och logistik. Startar den 10 juni.

Läs mer och anmäl dig här!

Vin & ekonomi

– en utbildning i dryck och restaurangekonomi för dig som genom kunskap om dryck, drift och grundläggande ekonomi vill ta nästa steg som hovmästare, dryckesansvarig eller restaurangchef.

Läs mer och anmäl dig här!

Fordon

Fordonsindustrin befinner sig i ett teknikskifte och den snabba utvecklingen leder till nya kompetensbehov hos företagen. Exempelvis finns det de närmaste fem åren behov av ny kompetens för 30 000–40 000 ingenjörer inom elektrifiering, AI och självkörande bilar.

Transport

Inom transportbranschen finns ett behov av att ackreditera fler testcenter och skapa förutsättningar för anställd eller permitterad personal att valideras genom redan framtagna valideringsmodeller.

Teknik/industri

För branscherna inom teknik och industri finns ett ökat behov av medarbetare med längre och mer kvalificerad utbildning. Som en konsekvens av pandemin finns också stor potential för validering för att stärka varslad eller permitterad personal.

Handel

Handelsbranschen är sedan ett antal år tillbaka inne i en omfattande strukturomvandling. Utbildningsbehov finns kopplat till såväl branschens digitala transformation som kompetensomställning till följd av coronapandemin.

Besöksnäring

Inom besöksnäringen sysselsätter de delar som drabbats hårdast av pandemin mer än 200 000 personer. Många småföretag i branschen har behov av ökad kompetens kopplat till att driva och utveckla verksamheten. Bland annat efterfrågas validering för att säkerställa att varslad eller permitterad personal får sin kompetens dokumenterad.

Medverkande organisationer

Göteborgsregionens kompetensnav är organisatoriskt en del av Göteborgsregionen (GR), men drivs i samverkan mellan GR, Västra Götalandsregionen (VGR), Business Region Göteborg (BRG) och Göteborgs stad, Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen. Kompetensnavet är därmed en samlad verksamhet för att säkerställa genomförande av flertalet olika projekt, med olika projektägare och olika finansiärer. Arbetet leds av en styrgrupp, med representanter från var och en av de fyra samverkansorganisationerna, samt ordförande och vice ordförande i Göteborgsregionens övergripande kompetensråd. Chefen för kompetensnavet är adjungerad i styrgruppen.
businessregion
GR_Logotyp_Liggande_Svart_CMYK
gbg-stad-logo
VG_rgb

Finansiärer

esf
VG_rgb

INSTRUKTIONER: Bilden väljs i kolumnen. Klicka i kolumnens övre vänstra hörn (eller välj kolumnen i navigator). Klicka därefter på rubriken stil, byt till den bild du vill ha.

OBS! Radera inte textrutan med instruktionen, den syns inte i webbläsaren, men behövs för att bilden ska visas korrekt.

Göteborgsregionens kompetensnav

Ett långsiktigt initiativ som samlar och genomför operativa kompetensutvecklingsinsatser till nytta för medborgare, företag och samhälle. Verksamhetens målsättning är att:

Vidareutbilda medarbetare

Deltagare i kompetensnavets insatser får bättre förutsättningar att behålla sitt arbete eller att få ett annat arbete i framtiden. Resultatet blir minskad arbetslöshet och ökad tillväxt i regionen.

Se över företagens kompetensförsörjning

Företagen får stärkta förutsättningar att klara sin kompetensförsörjning. Det innebär exempelvis att de säkerställer att de har personal med rätt kompetens både nu och i framtiden. Resultatet blir en konkurrenskraftig region.

Samla kompetensutvecklingsinsatser

Företag och utbildningsanordnare får genom en samlad, digital plattform (öppnas i januari 2021) en helhetsbild av utbud och efterfrågan inom kompetensutveckling.

Samverka mellan organisationer

Offentliga aktörer, företag och utbildningsanordnare får en gemensam förståelse för kompetensutveckling. Samtidigt kan organisationer samordna användningen av resurser genom att samverka.Arbetet bidrar därmed till att skapa nationell utveckling och påverkan.

Kompetensnavet arbetar i nära dialog med Göteborgsregionens övergripande kompetensråd och med de branschspecifika kompetensråden, vars ansvar är att identifiera och formulera näringslivets behov av kompetensutveckling och omställning. Komptensnavet svarar för attoperationalisera dessa, samt att identifiera finansieringslösningar.

Mål, organisering och samverkan

Målsättningen för Göteborgsregionens kompetensnav är att vara en samlad verksamhet för operativa insatser för näringslivets och individers omställnings- och utvecklingsbehov. Insatserna stärker varslade, permitterade och anställdas position inom nuvarande bransch eller bidrar till att de står bättre rustade för anställning inom en annan. Respektive bransch har gjort bedömningen att coronapandemin får stora konsekvenser för deras kompetensförsörjning och att det finns ett stort behov av omställning och utveckling.

De branschspecifika kompetensråden för respektive berörd bransch ger inspel till kompetensnavet kring behov hos respektive bransch, bidrar med omvärldsbevakning samt skapar en legitimitet till kompetensnavet.

Göteborgsregionens kompetensnav drivs av Göteborgsregionen i nära samverkan med flera strategiskt viktiga aktörer som önskar driva kompetensomställningen i Västsverige framåt; häribland finns Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad, men också övriga parter i Göteborgsregionens kompetensråd.

INSTRUKTIONER: Bilden väljs i kolumnen. Klicka i kolumnens övre vänstra hörn (eller välj kolumnen i navigator). Klicka därefter på rubriken stil, byt till den bild du vill ha.

OBS! Radera inte textrutan med instruktionen, den syns inte i webbläsaren, men behövs för att bilden ska visas korrekt.

Vi arbetar med kompetensnavet

anders_pettersson

Anders Pettersson

Chef Göteborgsregionens kompetensnav
Telefon: 0706-293467
E-post: anders.pettersson@goteborgsregionen.se
johanna_redelius

Johanna Redelius

Ledning
Telefon:
E-post: johanna.redelius@goteborgsregionen.se
lena_hamberger

Lena Hamberger

Processledare Besöksnäring och handel
Telefon: 031-3355108
E-post: lena.hamberger@goteborgsregionen.se
helene_stensson

Helene Stensson

Processledare Fordon och Teknik/industri
Telefon: 031-3355087
E-post: helene.stensson@goteborgsregionen.se
patrik_l

Patrik Laanemets

Processledare Transport
Telefon: 031-3355221
E-post: patrik.laanemets@goteborgsregionen.se
lars_jerkeman

Lars Jerkeman

Upphandling
Telefon:
E-post: lars.jerkeman@goteborgsregionen.se
rikard_strom

Rikard Ström

Ekonomi
Telefon:
E-post: rikard.strom@goteborgsregionen.se
anjelica_hammersjo

Anjelica Hammersjö

Uppföljning och Rapportering
Telefon:
E-post: anjelica.hammersjo@goteborgsregionen.se
kristoffer_hedram

Kristoffer Hedram

Digitala Marknadsplatsen
Telefon:
E-post: kristoffer.hedram@goteborgsregionen.se